Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Herzlich Willkommen

 auf der Website der Traditionsgemeinschaft

der   Flugbereitschaft BMVg 

 

Hptm a.D. Karl Heinz Kibben                                           OStFw a.D. Andreas Hermann Bartens
* 27.02.1921  † 03.03.2009                                                                  * 28.10.1949  † 15.12.2013

Oberstarzt a.D. Dr. Josef Becker                                      Oberst a.D. Jürgen Reiss   
* 26.04.1922  † 30.03.2009                                                                   * 21.05.1936  † 11.03.2014

StFw a.D. Hans Ludwig                                           HFw a.D. Bruno Nolde   
* 22.12.1923  † 17.07.2009                                                                   * 11.06.1919  † 02.06.2014

OFw d.R. Peter Stroß                                                Ofw d.R. Willi Langhorst
* 04.04.1936  † 11.08.2009                                                                   * 04.02.1939  † 21.10.2014

OFw d.R. Heinz-Joachim Schuch                          OTL a.D. Hanns-Herrmann Schütz  
* 02.03.1942  † 18.09.2009                                                                  * 29.10.1938  † 23.10.2014

Hptm a.D. Joachim Wiesejahn                               RegDir i.R. Dr. Wolf-Dieter Heimann   
* 05.11.1933  † 20.10.2009                                                                   * 30.05.1932  † 02.01.2015          

StFw a.D. Udo Esten                                                Hptm a.D. Manfred Poth        
* 10.01.1934  † 26.02.2010                                                                   * 13.03.1943  † 22.02.2015          

Hptm a.D. Hans-Günther Sperling                        ROAR i.R. Henning Büttner            
* 12.06.1921  † 07.03.2010                                                                   * 11.04.1942  † 08.03.2015

StFw a.D. Heinz-Peter Laufenburg                        StFw a.D. Hubert Hinkelmann   
* 04.03.1940  † 09.04.2010                                                                   * 07.04.1938  † 15.06.2015          

RHS i.R. Ernst Sprunk                                             StFw a.D. Peter Berg        
* 08.08.1940  † 23.01.2011                                                                   * 20.11.1920  † 26.09.2015

OStFw a.D. Horst Schramm                                    OStFw a.D. Dieter Seifert            
* 22.12.1937  † 17.07.2011                                                                   * 21.09.1940  † 23.12.2015

 

HFw a.D. Karl-Friedrich Schultz                            Hptm a.D. Lothar Barthel
* 20.08.1921  † 11.08.2011                                                                   * 08.03.1950  † 08.06.2016

 

StFw a.D. Werner Guhre                                          Hptm a.D. Klaus-Georg Werner
* 11.11.1919  † 25.04.2012                                                                   * 06.05.1938  † 06.2016

HFw a.D. Erich Seul                                                Ang. i.R. Bernd Lehnert
* 07.03.1927  † 26.01.2013                                                                   * 06.05.1945  † 28.01.2017

Hptm a.D. Herbert Haferkamp                              Oberst a.D. Günther Stetzenbach
* 06.03.1925  † 20.01.2013                                                                   * 19.06.1934  † 29.04.2017

Hptm a.D. Hans Jürgen Lehmann                         OTL a.D. Hans-Georg Riede       
* 26.05.1926  † 22.02.2013                                                                   * 28.04.1937  † 04.07.2017

OTL a.D. Josef Hoffmann                                                    OTL a.D. Lars Meier
* 15.03.1941  † 02.09.2013                                                  * 08.09.1937  † 20.07.2018

OStFw a.D. Walter Kolkhorst                                             
* 04.12.1935  † 25.09.2013